Obchodné podmienky

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

• Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká na základe elektronických objednávok zasielaných prostredníctvom webu www.autopotahy.sk, e-mailom alebo telefonicky.
• Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

• Objednávka na firmu:
• Klient číslo – MAD ( iba autorizovaný predajcovia MAD )
• Názov firmy
• Sídlo firmy ( zapísané v obchodnom registri )
• ICO, DIC ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
• Meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku
• Popis produktu
• Množstvo
• Telefón kupujúceho
• Email
• Adresu pre doručenie produktu
• Fotodokumentácia sedadiel

• Objednávka na fyzickú osobu :
• Meno a priezvisko kupujúceho
• Popis produktu
• Množstvo
• Telefón kupujúceho
• Email
• Adresu pre doručenie produktu
• Fotodokumentácia sedadiel

 

2. Overenie objednávky

• Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov, termín doručenia, spôsob platby a cenu. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. V prípade, že kupujúci nezašle fotodokumentáciu sedadiel je zodpovedný za ich správnu špecifikáciu.

 

3. Platobné podmienky

• Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, ktorá je zasielaná spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý den omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

• V objednávkovom formulári si kupujúci vyberie jeden z ponúkaných spôsobov platby. Transakcia sa uskutoční v jednotlivých prípadoch nasledovne
• Zálohová platba prevodom na účet ( pred expedíciou tovaru )
• Kupujúci uhradí na účet spoločnosti MAD SR, s.r.o. uvedenú čiastku z ceny tovaru, ktorá je uvedená pri overení objednávky predávajúcim. Ako variabilný symbol uvedte číslo svojej faktúry ktorá je zasielaná elektronicky spolu s overením objednávky. Napríklad :Faktúra číslo 345/2010 má variabilný symbol 3452010.
• Platba dobierkou ( pri preberaní tovaru )
• Predávajúci na základe prijatej zálohovej platby vyexpeduje kupujúcemu objednaný tovar cez prepravnú firmu. Kupujúci zaplatí dohodnutý rozdiel sumy z kúpnej ceny pri doručení zásielky dopravcovi ( na dobierku)
• Platba kartou cez CardPay ( pri objednaní elektronickou formou cez E-Shop )

 

4. Doručenie tovaru

• Poťahy doručujeme cez zmluvnú prepravnú firmu GLS Slovakia. Cenu prepravy hradí kupujúci. V cene prepravy je zahrnuté aj druhé doručenie po neúspešnom prvom doručení balíka. Informácie o doručených balíkoch možno získať na webovej stránke www.gls-slovakia.sk TRACK TRACE v systéme vyhľadávania balíkov podľa čísla balíka hneď v nasledujúci pracovný deň po expedícii. V deň expedície tovaru je kupujúcemu zasielaný informačný email o doručení zásielky. Poťahy doručujeme na dobierku.
• Distribúcia tuzemských balíkov a distribúcia balíkov do Maďarska je do 24 hodín. Distribúcia balíkov do Českej republiky je 48 hodín.
• Váš individuálny autopoťah na mieru Vám štandardne vyrobíme do 30 pracovných dní od vyšpecifikovania sedadiel a uhradenia zálohy. Ak si prajete byť uprednostnený pri výrobe či montáži využite Službu Expres. Pre Službu Expres 8 garantujeme výrobu autopoťahu do 8 hodín, pre Službu Expres 48 garantujeme výrobu autopoťahu do 48 hodín, od vyšpecifikovania sedadiel a uhradenia zálohy.
• V prípade akéhokoľvek poškodenia balíka je potrebné spísať pri doručení balíka zápisnicu o škodovej udalosti s prepravcom firmy, kde je potrebné uviesť číslo balíka, priložiť doklady o obsahu balíka a popis škody. Kupujúci je povinný škodové oznámenie zaslať hneď ako bolo spísané na email: mad2@madsr.sk. Oprávnený škodový nárok vzniká v prípade, ak sa v deň doručenia nahlási škodová udalosť.

• USTANOVENIE O SPOTREBITELSKYCH ZMLUVACH, paragraf 52 občianskeho zákonníka.

 

5. Záruka

• Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 3 roky odo dna predaja. Výrobca neručí za vady spôsobené neodbornou montážou, nedodržaním návodu na montáž a za vady spôsobené nadmernou záťažou.

 

6. Reklamačné podmienky

• Reklamovať je možné len tovar zakúpený u firmy MAD SR, s.r.o. Tovar zakúpený u autorizovaného predajcu je možné reklamovať iba u predajcu kde bol zakúpený.
• Reklamovaný používaný tovar musí byť ošetrený tepovaním. Spolu s reklamovaným tovarom je zasielaný vypísaný reklamačný protokol. – stiahnuť reklamačný protokol tu s fotodokumentáciou na email:
• MALOOBCHOD: mad3@madsr.sk
• AUTORIZOVANY PREDAJCI MAD – VELKOOBCHOD: mad4@madsr.sk
• Pri všetkých typov reklamácií a pri reklamovaní nesprávneho strihu autopoťahu, alebo nezhody tovaru s objednávkovým tlačivom kupujúci kontaktuje predajcu. Ako podklad pre posúdenie nesprávneho strihu, alebo závady strihu ( nezhodnosti strihu so sedadlami klienta ) je potrebné vyhotoviť fotky nasledovne :
• Fotodokumentácia pôvodných sedadiel bez poťahu
• Fotodokumentácia pôvodných sedadiel s natiahnutým autopoťahom
• Fotodokumentácia reklamovanej časti poťahu – detail nezhody
• Reklamovaný tovaru musí byť riadne zabalený v kartónovom obale primeranej veľkosti, aby nedošlo manipuláciou k jeho poškodeniu počas prepravy

• Nárok na uplatnenie práv zákazníkom do 30 dní od doručenia objednávky :
• Vada šitia
• Nesúhlas s pôvodnou objednávkou
• Nesprávna špecifikácia

• Nárok na uplatnenie práv zákazníkom v záručnej dobe nejde uplatniť v nasledovných prípadoch :
• Reklamácia bola uplatnená po uplynutí záručnej doby
• S tovarom bolo zaobchádzané neodborne
• Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením
• Tovar je znečistený
• Tovar bol mechanicky poškodený kvôli kontaktu s kovovými predmetmi (napr. kovové nity na nohaviciach, kľúče vo vreckách atď.)

 

7. Náklady reklamačného konania

• V prípade oprávnenej a potvrdenej reklamácie predávajúcim dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje predajca.
• V prípade, že predávajúci  vykonáva servis tovaru a rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša predávajúci všetky svoje náklady ako aj prípadné náklady tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.
• V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci je povinný závadu opraviť, alebo vymeniť vadný výrobok alebo jeho časť za nový v lehote 5 dní, max. 30 dní.
• Plynutie reklamačnej doby začína plynúť dňom vyzdvihnutia reklamovaného tovaru prepravnou firmou.

 

8. Záverečné ustanovenia

• Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí.

 

Podmienky ochrany osobných údajov